Alemene voorwaarden

Villa Pureza

Twee weken of later voor de boeking zal er bij annulering 100% in rekening worden gebracht.Gebruiker: de eigenaar van de villa’s van Villa Pureza.
Wederpartij: de gasten die een huurovereenkomst sluiten met Villa Pureza.

Huishoudelijk reglement

De website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de villa‘s ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

 • De villa’s zijn 24 uur per dag toegankelijk.
 • Het is verboden derden gebruik te laten maken van de villa’s. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de gebruiker en niet zonder bijbetaling overnachten in de villa’s.
 • Huisvuil dient u in de daarvoor bestemde prullenbak/container te deponeren.
 • Roken is niet toegestaan binnen in de villa’s. Roken is buiten wel toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De wederpartij kan de auto parkeren op de aanwezige parkeerplaatsen op het terrein.
 • Alle risico’s met betrekking tot verblijf in of rond de villa’s zijn voor rekening van de wederpartij.
 • Schade respectievelijk vermissing van (on)roerende zaken die in eigendom van de gebruiker zijn worden gemeld en dienen te worden vergoed aan de gebruiker.
 • Bij verlies van de sleutel en/of de afstandsbediening van de poort wordt € 100 ,- in rekening gebracht aan de wederpartij.
 • De wederpartij dient de instructies van de gebruiker op te volgen.
 • De gebruiker kan de wederpartij bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de villa ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

Tarieven

 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW, bedlinnen, handdoeken en eind-schoonmaak.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • Bij een tekort aan slaapplaatsen kan gebruik gemaakt worden van een slaapbank voor €20,-per week per persoon per nacht.
 • Alle vermeldingen op de website www.villapureza.eu worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Villa Pureza is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
 • Aanbiedingen gelden nooit in combinatie met andere aanbiedingen.

Reservering en betaling

 • Indien er een schriftelijke reservering heeft plaatsgevonden en er een aanbetaling is gedaan van de eerste termijn van 50%, en dit door Villa Pureza is bevestigd, is daarmee de reservering tot stand gekomen.
 • Nadat een reservering via een aangesloten externe partij is bevestigd is tevens een huurovereenkomst tot stand gekomen.
 • Er worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
 • 50% van de verblijfskosten dienen 60 dagen voor aankomst te zijn bijgeschreven op de rekening van Villa Pureza.
 • Voorafgaand aan het verblijf dient er cash een borg te worden betaald van 500,-. Als de villa er bij vertrek nog netjes uitziet zoals u het aantrof dan wordt de borg bij vertrek direct cash aan u geretourneerd.

Annulering

 • Bij annulering twee weken voorafgaand aan de oorspronkelijk gemelde aankomstdatum zal er 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.

 • Bij annulering twee weken of later dan de gemelde aankomstdatum zal er 100% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht. 

 • Annulering dient te allen tijde schriftelijk via e-mail ( [email protected]) aan Villa Pureza te worden doorgegeven.

 • Mocht Villa Pureza om wat voor reden dan ook niet in de mogelijkheid zijn om de gereserveerde villa te verhuren dan zal er in overleg een andere villa of soortgelijk onderkomen aangeboden worden.

Klachten

De wederpartij is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Villa Pureza voor te leggen. Deze dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid wordt behandeld.

Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Villa Pureza gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Villa Pureza kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

 • Villa Pureza kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de wederpartij of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. Villa Pureza is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de villa.
 • Aangezien wij de veiligheid van kleine kinderen niet kunnen garanderen is het meebrengen van kleine kinderen volledig op eigen risico.
 • Villa Pureza kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van voorgenoemde.
 • Mocht een dergelijk probleem zich voordoen dan is dit steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Villa Pureza is voorts beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Villa Pureza in het voorkomende geval zal uitkeren.

Privacy

Villa Pureza zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.